Privacybeleid Ingangsdatum: 2021


Dit privacybeleid is van toepassing op abcenglish.nl, eigendom van en beheerd door ABC English. Dit privacybeleid vertelt u hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.
Door onze website https://www.abcenglish.nl/ te bezoeken, gaat u akkoord met en stemt u in met de bepalingen en voorwaarden van dit privacybeleid. In het bijzonder stemt u in met onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit privacybeleid.

Lees dit Privacybeleid grondig door. Door de Site te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van onze Site en elk geschil over privacy wordt beheerst door dit Privacybeleid. Omdat het web een evoluerend medium is, moeten we ons Privacybeleid mogelijk op bepaald moment in de toekomst wijzigen en in voorkomend geval zullen we de wijzigingen in dit Privacybeleid op deze website plaatsen en de Ingangsdatum van het beleid bijwerken om de datum van de wijzigingen weer te geven. Door de Site te blijven gebruiken nadat we dergelijke wijzigingen hebben geplaatst, accepteert u het Privacybeleid zoals gewijzigd.

MINDERJARIGEN

Wij bieden geen diensten of verkopen geen producten aan kinderen. Als u jonger dan 18 jaar bent, mag u onze website alleen gebruiken met toestemming en actieve betrokkenheid van een ouder of wettelijke voogd.

HET SOORT INFORMATIE DAT WE VAN U VERZAMELEN

Zoals op de meeste plaatsen op internet, geeft u ons alleen door onze website te bezoeken automatisch bepaalde informatie. Dit omvat basisinformatie zoals uw IP-adres, wanneer u de website bezocht, de website waar u vandaan kwam voordat u ons bezocht, de website waar u naartoe gaat wanneer u onze websites verlaat, het besturingssysteem van uw computer en het type webbrowser dat u gebruikt. Onze website registreert automatisch deze basisinformatie over u en slaat deze op in logbestanden.

We combineren deze automatisch verzamelde loginformatie met andere informatie die we over u verzamelen. We doen dit om speciale kortingen aan te bieden en om marketing, analyses en sitefunctionaliteit te verbeteren.

Technologieën zoals cookies, beacons, tags en scripts worden door ABC English en onze marketing-, advertentie- en ondersteuningspartners gebruikt. Deze technologieën worden gebruikt bij het analyseren van trends, het beheren van de site, het volgen van bewegingen van gebruikers op de site en het verzamelen van demografische informatie over onze gebruikersgroep als geheel. We kunnen rapporten over het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven ontvangen zowel op individuele als op geaggregeerde basis.

BESTELLINGEN EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Als u een dienst van ons koopt, vragen wij om bepaalde persoonlijk informatie van u op ons bestelformulier. U moet contactgegevens opgeven (zoals naam, e-mailadres en postadres) en financiële informatie (zoals creditcardinformatie en vervaldatum). Wij gebruiken deze informatie voor factureringsdoeleinden en om uw bestelling na te komen. Als we problemen hebben met het verwerken van een bestelling, gebruiken we deze informatie om contact met u op te nemen.

U kunt ook persoonlijke informatie over andere personen verstrekken, zoals hun naam en e-mailadres. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het nakomen van uw verzoek of voor welke reden dan ook ze ter beschikking werd gesteld.

We kunnen ook bepaalde inhoud, producten en diensten beschikbaar stellen via onze Site of door u via e-mail berichten te sturen via samenwerkingsrelaties met externe leveranciers, waarbij de merken van onze partner-leverancier op de Site verschijnen in verband met dergelijke inhoud, producten en/of services. We kunnen alle informatie die u meedeelt of die wordt verzameld tijdens het bezoeken van pagina’s die beschikbaar worden gesteld in samenwerking met onze partner-leverancier, met onze partner-leverancier delen In sommige gevallen kan de partner-leverancier rechtstreeks informatie van u verzamelen, in welk geval het privacybeleid van onze partner-leverancier van toepassing is op het gebruik van uw informatie door de partner-leverancier. Het privacybeleid van onze partners-leveranciers kan verschillen van de onze. Als u vragen hebt over het privacybeleid van een van onze partner-leveranciers, neemt u rechtstreeks contact op met de partner-leverancier voor meer informatie.

Houd er rekening mee dat we af en toe informatie over onze bezoekers kunnen vrijgeven wanneer vrijgave relevant is om te voldoen aan de wet of om de rechten, eigendommen of veiligheid van gebruikers van de site of het publiek te beschermen.

CONTACTEER ONS

Wij zullen ook met u communiceren in antwoord op uw vragen, om de diensten te verlenen, die u vraagt, en om uw account te beheren. Wij zullen met u communiceren via e-mail of telefoon, in overeenstemming met uw wensen.

WAT WIJ MET UW INFORMATIE DOEN

Wij gebruiken uw informatie om de zakelijke activiteiten van onze website uit te voeren. We kunnen deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om contact met u op te nemen over wijzigingen aan onze websites, nieuwe diensten of speciale aanbiedingen, om geschillen en problemen op te lossen, u te factureren voor de diensten en de algemene voorwaarden van onze website te handhaven.
In principe zullen we uw gegevens niet delen, verkopen, verhuren of verhandelen met en aan derden zonder uw toestemming. Er zijn echter enkele belangrijke uitzonderingen op deze regel, die in de volgende paragrafen worden beschreven.

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, informatie over u verstrekken wanneer vereist door de wet en wanneer wij van mening zijn dat de openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, rechterlijke uitspraak of juridische procedure die wordt aangeboden op onze website of andere overheidsfunctionarissen voor doeleinden van fraudeonderzoek, vermeende inbreuk op intellectuele eigendommen of enige andere vermoedelijke illegale activiteit of zaken die ons blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheid.

Hoewel we geen individueel identificeerbare informatie vrijgeven, kunnen we de verzamelde gegevens over de bezoekers van onze website delen met adverteerders of andere derden voor marketing- en promotiedoeleinden.

Van tijd tot tijd kunnen we externe leveranciers gebruiken om op onze website diensten te verlenen, zoals creditcardverwerking om u voor diensten te factureren. We beperken de manier waarop externe leveranciers uw informatie kunnen gebruiken. Ze mogen uw informatie niet aan anderen verkopen of schenken.

We zullen persoonlijke informatie delen voor zover nodig voor die derde partij om die dienst te leveren. In het geval dat we zakelijke overgang ondergaan, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf of verkoop van alle of een gedeelte van de activa, zal uw persoonlijke informatie waarschijnlijk onder de activa zijn overgebracht. U ontvangt per e-mail en/of prominente een prominente kennisgeving gedurende 30 dagen op onze website een bericht over een dergelijke wijziging in eigendom of beheer van uw persoonlijke informatie.

TOEGANG TOT PERSOONLIJKE INFORMATIE

Als uw persoonlijke informatie verandert of als u onze dienst niet langer wenst, kunt u onnauwkeurigheden corrigeren, wijzigen of verwijderen of deactiveren door contact met ons op te nemen op info@abcenglish.nl. We zullen binnen 30 dagen op uw toegangsverzoek reageren.

Wij zullen uw informatie bewaren zolang uw account actief is of zolang het nodig is om de diensten te verstrekken. Als u uw account wilt annuleren of wilt dat we uw gegevens niet langer gebruiken om u diensten te verlenen, neemt u contact met ons op via info@abcenglish.nl. We bewaren en gebruiken uw gegevens indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten te handhaven.

EU 2016/679 – ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

We streven ernaar om volledig te voldoen aan de nieuwe voorschriften uiteengezet in de AVG die door de EU werd uitgevaardigd. Door naar onze Site en onze producten te gaan, erkent u hierbij dat wij persoonsgegevens mogen verwerken (informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon), inclusief maar niet beperkt tot: namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, creditcardgegevens, financiële informatie, berichten op websites van sociale media en de IP-adressen van u en van anderen. Voor zover de persoonsgegevens die we verwerken, worden beheerst worden door de AVG, wordt deze behandeld in overeenstemming met de AVG.

In het bijzonder worden alle persoonsgegevens die wij verwerken, verzameld om wettelijke en gewettigde redenen, inclusief maar niet beperkt tot het bieden van een op maat gemaakte ervaring voor onze website, blootstelling aan en toegang tot de producten van ons en onze gelieerde ondernemingen, en om uw eigen bedrijf vooruit te helpen. Verder beschermen we alle verzamelde persoonsgegevens en beperken we de aard en reikwijdte van de verzamelde gegevens tot die welke adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt (“gegevensminimalisatie”). Als u bijvoorbeeld een van onze producten koopt, zullen wij de persoonsgegevens verwerken, die nodig zijn om uw aankoop van het product uit te voeren en om u in staat stellen om vervolgens toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het product. Dergelijke persoonsgegevens kunnen uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsinformatie (creditcardnummer, bankrekeninggegevens) en/of IP-adres bevatten.

U hebt het absolute recht om uw toestemming in te trekken, om verwijdering te vragen en/of bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken. Stuur gewoon een e-mail naar info@abcenglish.nl met de onderwerpregel: “Hierbij [trek ik mijn toestemming in, en/of verzoek om geruststelling en/of maak bezwaar] om mijn gegevens te verwerken onder de AVG” en vermeld in het tekstgedeelte van uw e-mail uw naam. Na ontvangst van uw e-mail stoppen we met het verwerken van uw persoonsgegevens. Als u uw recht op verwijdering of bezwaar tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen, voegt u dit verzoek ook toe in het tekstgedeelte van de e-mail en volgen wij de procedures uiteengezet in de AGV Art. 17, 18 en/of 21. Houd er echter rekening mee dat niettegenstaande uw uitoefening van uw recht op intrekking, bezwaar en/of verzoek tot verwijdering, wij geen restitutie zullen verlenen voor producten die zijn aangeschaft na de uiterste datum(s) die is(zijn) vastgesteld voor het betreffende product/de producten die u hebt gekocht.

Op basis van Art. 12 en 15 van de AVG stemmen we ermee in om u op uw verzoek informatie te verstrekken over uw persoonsgegevens die we hebben verwerkt, inclusief het volgende: 1. De doeleinden van de verwerking; 2. De betrokken categorieën persoonsgegevens; 3. De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties; 4. Waar mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen; 5. Het bestaan ​​van het recht om bij de voor de verwerking verantwoordelijke correctie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te vragen of bezwaar te maken tegen die verwerking; 6. Het recht om ​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; 7. Indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie met betrekking tot de herkomst ervan; 8. Het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in artikel 22, lid 1,en lid 4, van de AVG en, tenminste in die gevallen, zinvolle informatie over de gebruikte logica en ook de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

We nemen de bescherming van persoonsgegevens ernstig en streven er niet alleen naar om deze zo veilig mogelijk te verwerken en te behouden, maar we hebben ook maatregelen getroffen die detecteren en on waarschuwen voor mogelijke datalekken en die u op de hoogte brengen in het onwaarschijnlijke geval dat een van uw persoonsgegevens wordt aangetast door een inbreuk. Tenzij u ons uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven en/of u dergelijke persoonsgegevens vrijwillig en zonder vragen heeft meegedeeld, verwerken we geen persoonsgegevens die uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuiging of lidmaatschap van een vakbond onthullen, en de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op het uniek identificeren van een natuurlijke persoon, gezondheidsgegevens of gegevens betreffende het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

AUTORESPONDERS

We kunnen eventueel autoresponders gebruiken om met u te communiceren via e-mail. Om uw privacy te beschermen, gebruiken we een geverifieerd aanmeldsysteem voor dergelijke communicatie en kunt u altijd van dergelijke berichten afzien door gebruik te maken van de links in elk autoresponderbericht. Als u problemen ondervindt bij het afmelden, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@abcenglish.nlof stuur ons brief te sturen naar het onderstaande adres.

OPTING-OUT

Wij bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor promotionele of marketing-e-mails die we u eventueel kunnen sturen. U kunt dit doen door de instructies in elke bericht op te volgen of door een e-mail te sturen naar info@abcenglish.nl

BEVEILIGING

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. We respecteren de algemeen aanvaarde sectornormen om de aan ons verstrekte persoonlijke informatie te beschermen, zowel tijdens de verzending als nadat we deze hebben ontvangen. Geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag is echter 100% veilig. Daarom kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Wanneer u gevoelige informatie invoert (zoals het creditcardnummer) op bestelformulieren die worden gehost door onze externe serviceproviders, wordt de overdracht van die informatie gecodeerd met behulp van secure socket layer-technologie (SSL).

Google Analytics

We gebruiken ook advertentiefuncties van Google Analytics om onze activiteiten te optimaliseren. Adverteerfuncties zijn onder meer: – Remarketing met Google Analytics Google Display Network Impression Reporting. – Integraties met DoubleClick Platform – Demografie en interesserapporten van Google Analytics

Door deze Google Analytics Display-functies te activeren, moeten we onze bezoekers op de hoogte brengen door het gebruik van deze functies bekend te maken en dat wij en externe leveranciers directe cookies (zoals de Google Analytics-cookie) of andere first-party-ID’s en cookies van derden (zoals de DoubleClick-cookie) of andere identificatoren van derden gebruiken om gegevens te verzamelen over uw activiteiten op onze Site. Dit stelt ons onder andere in staat om via e-mail contact met u op te nemen als u ons checkout-formulier begint in te vullen, maar het voor het voltooien ervan verlaat, om u eraan te herinneren uw bestelling te voltooien.  Met de functie “Remarketing” kunnen we mensen bereiken die eerder onze site hebben bezocht en de juiste doelgroep koppelen aan het juiste advertentiebericht.

U kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies door Google door de advertentie-instellingen van Google te bezoeken en/of u kunt ervoor kiezen om cookies van derden niet te gebruiken door naar de optout-pagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Facebook

Als adverteerders op Facebook en via onze Facebook-pagina kunnen wij (niet Facebook) inhoud of informatie verzamelen van een Facebook-gebruiker en dergelijke informatie kan op dezelfde manier worden gebruikt, die in dit Privacybeleid wordt gespecificeerd. U gaat akkoord met onze verzameling van dergelijke informatie.

We houden ons aan de Gegevensgebruiksbeperkingen van Facebook

“Alle advertentiegegevens die worden verzameld, ontvangen of afgeleid van onze Facebook-advertentie (” Facebook-advertentiegegevens “) worden alleen gedeeld met iemand die namens ons handelt, zoals onze serviceprovider. Het is onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat onze serviceproviders eventuele Facebook-advertentiegegevens of andere informatie die we hebben verkregen, te beschermen, ons gebruik van al die informatie te beperken en deze vertrouwelijk en veilig te houden.

“We gebruiken geen advertentiegegevens van Facebook voor welk doel dan ook (inclusief retargeting, vermenging van gegevens in campagnes van meerdere adverteerders, of piggybacking of omleiden met tags), behalve op geaggregeerde en anonieme basis (tenzij geautoriseerd door Facebook) en alleen om toegang te krijgen tot de prestaties en efficiëntie van onze Facebook-advertentiecampagnes.

“We gebruiken geen advertentiegegevens op Facebook, inclusief de targetingcriteria voor een Facebook-advertentie, om gebruikersprofielen samen te stellen, toe te voegen, te bewerken, te beïnvloeden of aan te vullen, inclusief profielen die zijn gekoppeld aan een identificatie van een mobiel apparaat of een andere unieke identificatie die een bepaalde gebruiker, browser, computer of apparaat identificeert.

“We dragen geen Facebook-advertentiegegevens over (inclusief anonieme, geaggregeerde of afgeleide gegevens) aan advertentienetwerken, advertentie-uitwisselingen, datacommunicatie of andere diensten die advertenties of inkomsten genereren.

Links naar andere sites

Onze websites bevatten links naar andere sites die niet het eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van die andere sites. Wij moedigen u om zich hiervan bewust te zijn wanneer u onze site verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van elke Website die persoonlijke informatie verzamelt. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op informatie die door onze websites wordt verzameld.

Getuigenissen

We tonen persoonlijke getuigenissen van tevreden klanten op onze site in aanvulling op andere aanbevelingen. Met uw toestemming kunnen we uw getuigenis samen met uw naam plaatsen. Als u uw getuigenis wilt bijwerken of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via info@abcenglish.nl. 

Privacyverklaring voor kinderen

Deze privacyverklaring voor kinderen geeft uitleg over onze praktijken met betrekking tot het online verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie van kinderen jonger dan dertien jaar en biedt belangrijke informatie over hun rechten onder de federale wetgeving met betrekking tot dergelijke informatie.

“Deze Site is niet gericht op kinderen jonger dan dertien en we verzamelen NIET bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de leeftijd van dertien als onderdeel van de Site. We screenen gebruikers die persoonlijke informatie willen verstrekken om te voorkomen dat gebruikers van jonger dan dertien jaar dergelijke informatie verstrekken. Als we ons ervan bewust worden dat we onbedoeld persoonlijk identificeerbare informatie als onderdeel van de Site hebben ontvangen van een gebruiker onder de leeftijd van dertien, zullen we dergelijke informatie uit onze bestanden verwijderen. Als we onze praktijken in de toekomst wijzigen, vragen we de voorafgaandelijke, verifieerbare ouderlijke toestemming voordat we persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen van kinderen onder de dertien jaar als onderdeel van de Site.

“Omdat we als onderdeel van de Site geen persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen van kinderen jonger dan dertien jaar, verspreiden we deze informatie ook NIET bewust aan derden.

“Wij staan ​​NIET bewust toe dat kinderen jonger dan dertien jaar via de Site openbaar identificeerbare persoonlijke contactinformatie kunnen posten of anderszins verspreiden.

“Omdat we als onderdeel van de Site geen persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen van kinderen onder de leeftijd van dertien , stellen we de deelname van een kind onder de dertien jaar aan de online activiteiten van de Site NIET afhankelijk van het verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie.

BELEIDSWIJZIGINGEN

We kunnen dit privacybeleid bijwerken om wijzigingen in onze informatiepraktijken weer te geven. Als wij om het even welke materiële veranderingen aanbrengen zullen wij u per e-mail (die naar het e-mailadres wordt verzonden dat in uw account wordt gespecificeerd) of door middel van een bericht op deze Site voorafgaand aan de ingangsdatum van deze wijziging. We raden u aan om deze pagina regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

Vragen of opmerkingen over dit beleid moeten onder onze aandacht worden gebracht door een e-mail te sturen naar info@abcenglish.nl en ons informatie te verstrekken met betrekking tot uw probleem.

U kunt uw problemen ook naar ons mailen op het volgende adres:

ABC English
Haagsche Bluf 7 – 3e etage
2511CN Den Haag
Nederland