Deze algemene voorwaarden gelden voor alle boekingen voor ABC engelse taal centra cursussen beginnend op of na 1 Januari 2021.

Defenities In deze algemene voorwaarden worden bij de volgende termen de betekenis uitgelegd (en verwijzingen naar het enkelvoud inclusief het meervoud en vice-versa):

Overeenkomst: Deze algemene voorwaarden samen met de applicatie formulier welke worden voorzien door ABC Engels.

Applicatie formulier: Het formulier, door u, volledig ingevuld en verzonden naar ABC Engels in verband met het aanvragen van een plaats op 1 van de cursussen, welke wordt beschouwd als een integraal onderdeel van deze overeenkomst.

Bevestigingsformulier: Het formulier dat ABC Engels u opstuurt ter bevestiging van de aanvaarding van uw aanvraag.

Cursus: De opleiding die u heeft aangevraagd op uw aanvraagformulier aangeboden door ABC Engels.

Eind datum: De datum bij welk de cursus eindigd.

ABC Taal Centra: De Taal centra op verschillende locaties aangegeven op de website

Start datum: De eerste dag waarop de cursus voor welk je ben ingeschreven start.

ABC Engels: De ABC Engels taal centra is de locatie waar u wilt studeren aangegeven op de website..

Website: De website op https://www.abcenglish.nl/nl/home/

U / Uw: De aanvrager van een cursus bij ABC Engels.

1. Overeenkomst

Deze overeenkomst is juridisch bindend tussen u en ABC Engels wanneer ABC Engels een ingevuld aanvraagformulier heeft ontvangen van u, via e-mail of anderszins, en een bevestiging van uw aanvaarding heeft toegestuurd d.m.v. Een bevestigingsformulier. Deze overeenkomst en alle geschillen of vorderingen die hieruit voortvloeien of in verband worden gebracht met zijn wettelijkheid, het betreffende onderwerp of samenstelling wordt beheerst door, uitgelegd en geinterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het rechtsgebied waarin ABC Engels is gelegen.

2. Intake

Intakes bij ABC Engels zijn uitsluitend op afspraak en zijn gratis. U moet uitgaan van ten minste 30 minuten per afspraak.

3. Instap toets

Wanneer een cursus een minimum niveau vereist, zal u gevraagd worden een erkende test te maken. Bent u niet in staat de test te maken dan zal dit resulteren in het niet in staat zijn deel te kunnen nemen aan de betreffende cursus. Een geschikt alternatief zal u worden aangeboden.

4. Cursussen

Start datums worden vermeld op de website. In geval van een onvoldoende aantal boekingen voor een bepaalde cursus, behoudt ABC Engels zich het recht om de cursus te annuleren of u een alternatieve cursus die ABC English, naar eigen goeddunken, geschikt acht aan te bieden.

5. Lestijden

Een indicatie van de lestijden zijn opgenomen op de website. ABC Engels behoudt zich het recht om dergelijke lestijden te wijzigen voor de aanvang van een cursus.

6. Certificatie en aanwezigheid

U word verwacht bij een minimum van 80% van de lessen, gepland voor de desbetreffende cursus, aanwezig te zijn voordat u een certificaat van deelname kunt ontvangen. Studenten die hier niet aan kunnen voldoen zullen gevraagd worden het programma te verlaten. Studenten wiens visa onder het vereiste aanwezigheidsquorum niveau daalt zal altijd worden gemeld aan de bevoegde overheid immigratiedienst. Alle certificaten kunnen opgehaald worden bij ABC Engels, geen van deze zullen verzonden worden per email.

7. Annuleringen

U kunt uw reservering annuleren mits u een schriftelijke kennisgeving aan ABC Engels schrijft, welk niet minder dan 7 dagen voor de startdatum moet zijn ontvangen. In een dergelijk geval zullen alle kosten die u hebt betaald worden terugbetaald met uitzondering van een annuleringskosten van €50 en een week collegegeld (indien van toepassing). Als u uw boeking minder dan 7 dagen voor de startdatum, zal geen terugbetaling worden uitgegeven onder alle omstandigheden. Als u een cursus beeindigd na de aanvangsdatum, of als u niet in staat bent te komen op de school op de Aanvangsdatum zonder voordien uw cursus te annuleren, zal er geen restitutie worden gegeven.

Prive-lessen Het annuleren van alle privelessen dient uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of per email te worden gemaakt, anders bent u nog steeds verplicht om te betalen voor de les.

8. Wijzigingen en aanpassingen

Zodra een cursus is begonnen, zullen er geen wijzigingen kunnen worden aangebracht die afwijken van de schriftelijke overeenkomst van ABC English. Als ABC Engels kiest voor een verandering, zullen de extra kosten, die worden gespecificeerd, worden gemaakt door u en geen verandering kan worden gebracht tot de volledige betaling is ontvangen.

9. Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website zijn geldig vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2021. ABC Engels Talencentra behoudt zich het recht om eenzijdig prijzen te wijzigen als gevolg van overheidsvoorschriften, belastingverhogingen, wisselkoersschommelingen of andere evenementen. Studie-en materiaalkosten zijn niet inbegrepen in het cursusgeld.

10. Betaling

De volledige betaling moet door ABC Engels in niet minder dan 7 dagen voor de startdatum zijn ontvangen. U zal niet worden toegestaan om uw cursus beginnen als de betaling niet rond is voor die tijd. Betaling kan geschieden via overschrijving (zie hieronder), of in persoon bij ABC Engels.

  • Account Name: ABC English
  • IBAN: NL36 INGB 0006 1662 44
  • BIC: INGBNL2A
  • ABC English will not incur any fees related to international bank transfers. All costs are at the expense of the student and their own bank.

11. Beschrijvingen

ABC Engels gelooft eerlijk dat alle verklaringen die in promotiemateriaal feitelijk en correct zijn. Alle redelijke inspanningen zijn geleverd om deze nauwkeurigheid te verzekeren. ABC Engels is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen die bekend is geworden na het promotiemateriaal wordt geproduceerd (up-to-date informatie is te vinden op de website). ABC Engels zal u adviseren over eventuele materiele wijzigingen die bekend zijn geworden voorafgaand aan de startdatum.

12. Gedrag

U wordt verwacht om zich te gedragen op een beleefde manier en de collega-studenten en medewerkers van ABC Engels te respecteren. Het illegale gebruik van drugs, alcoholmisbruik en onbezonnen gedrag is onaanvaardbaar als enige tekortkoming door u te houden aan de wet en gewoonte van ABC Engels zijn locatie. ABC Engels behoudt zich het recht voor om cursussen te onthouden van iedere student die niet voldoen aan die normen en om het even welke cursus of een deel daarvan zonder restitutie in bepaalde omstandigheden te beeindigen.

13. Uitzetting

Het plegen van een strafbaar feit, onvoldoende opkomst, het verstrekken van onjuiste informatie in uw aanvraagformulier, in correspondentie en contacten met ABC Engels voorafgaand aan de startdatum of op inschrijving, wanordelijk, dronken, agressief of bedreigend gedrag of enige andere acties die zouden kunnen voorkomen en ABC Engels of ABC Engels Talencentra in diskrediet brengen kan dit leiden tot een verwijdering van ABC Engels zonder restitutie. In een dergelijk geval, zal immigratie en andere instanties worden geinformeerd waar nodig.

14. Gezondheid

U moet in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid zijn op de Aanvangsdatum en ABC Engels behoudt zich het recht om van u te verlangen dat u een cursus op eigen risico volgt voor het geval dat u niet aangaf bij enige materiele zaken met betrekking op uw gezondheid op het Aanvraagformulier.

15. Uitnodigingsbrief/Brieven voor Visa

U moet ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van de immigratiewetgeving in ABC Engels zijn locatie. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u ontmoet en voldoet aan dergelijke voorschriften en ABC Engels zal geen geld betalen wanneer u de toegang is geweigerd tot de ABC Engels locatie door de immigratie-autoriteiten.

16. Verzekering en beperking van aansprakelijkheid

ABC Engels is niet aansprakelijk voor enig verlies van bezittingen, letsel, overlijden, kosten in verband met medische of tandheelkundige behandeling, of kosten in verband met repatriering of voor enig ander verlies, schade (directe of indirecte), schadevergoeding, kosten of uitgaven, tenzij nalatigheid kan worden aangetoond in een rechtbank in het rechtsgebied van ABC Engels. ABC Engels zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade, kosten, uitgaven of andere schadeclaims voortvloeiend uit informatie of instructies die onvolledig, onjuist of onnauwkeurig zijn. Wanneer ABC Engels kosten maakt als gevolg van onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige informatie, zal de student aansprakelijk zijn voor deze extra kosten. Niets in enige overeenkomst die u met ABC Engels beenvloedt enige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door ABC Engels nalatigheid of bedrog, of op uw wettelijke rechten als consumen

17. Zaken die buiten ABC Talencentra afspelen

ABC English zal zich inspannen om u te voorzien van de cursus en service die u boekt. Dat doen we echter niet voor storingen in de cursus en regelingen die ermee verbonden zijn als gevolg van de krachten buiten ABC Engels om, zoals (maar niet beperkt tot) aardbevingen, andere natuurrampen, oorlog, overheidsmaatregelen en dergelijke. Restituties voor de inperking van de cursus of de periode van uw verblijf in ABC Engels locatie zal niet worden voldaan in dergelijke omstandigheden. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke bezittingen. ABC Engels is niet verantwoordelijk voor gestolen, verloren of beschadigde artikelen die behoren tot de studenten.

18. Fotografie, Filmen & Geluidsopname

In de loop van het verblijf van een student, kan ABC Engels opnemen, fotograferen of videobeelden schieten voor zijn promotionele doeleinden, zowel gedrukt als online. Elke student die niet wenst hieraan deel te nemen, dient dit aan te geven op hun aanvraagformulier en staat op het moment van de opname, fotograferen of video-opnamen in zijn recht niet deel te nemen.

19. Visa

Afhankelijk van de ligging van ABC Engels, kunt u een visum nodig hebben om te studeren in een dergelijke locatie. ABC Engels zal u helpen in verband met uw eerste aanvraag voor een visum, maar in alle andere opzichten is het uw verantwoordelijkheid een visum aan te vragen en zo nodig een visum te krijgen.

20. Klachtenprocedure

ABC Engels heeft een klachtenprocedure. Een exemplaar is op aanvraag beschikbaar bij het pand.

21. Coronavirus

Als de overheid beperkingen oplegt die onze locatie sterk adviseren of dwingen om te sluiten, of als je docent Corona-virussymptomen heeft, gaan de lessen direct gewoon door, maar online via Zoom en niet bij ABC English Language Academy.